~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pierwsza strona / Oferta / Ogłoszenia / Katalog stron WWW / Linki
Dodaj ogłoszenie / Kupie / Sprzedam / Zamienie / Przyjme / Pożycze / Inne
Aplikacje na ANDROID / Aplikacje na WINDOWS / Systemy operacyjne / Wideoklipy
FAQ / Licencja / Rejestracja / Kontakt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Licencja

 

 ========================================
========================================
========================================

LICENCJA

========================================
========================================
========================================

1. Witam w moich aplikacjach.
2. Umowa.
3. Prawa autorskie.
4. Licencja.
5. Udzielenie licencji.
6. Definicje oprogramowania.
7. Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie.
8. Co jest zabronione.
9. Ograniczenia.
10. Prawa użytkownika.
11. Wymagania, 
12. Informacja.
13. Rejestracja.
14. Autor.


1. Witam w moich aplikacjach.
Pobierając plik stałeś, stałaś się właścicielem, właścicielką aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego o nazwie pobranej ze strony internetowej.
Autor dołożył wszelkich starań, by aplikacja, program, egzemplarz lub system operacyjny był łatwy w instalacji, prosty w obsłudze i ciekawy.
Używasz tej aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego na własne ryzyko. Twórca (autor) nie odpowiada za ewentualne szkody, straty materialne spowodowane lub wynikłe przez 
używanie tej aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego. Przed zainstalowaniem należy zapoznać się z poniższym tekstem, stanowi on Umowę, której przedmiotem jest Oprogramowanie. 
W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszej Umowy należy zrezygnować z instalacji, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania Oprogramowania w całości lub w jakiejkolwiek z jego części. 
Pobieranie aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego jest w wersji pełnej ! 

Niektóre systemy operacyjne produktu czyli system Windows lub Android do pełnej skuteczności mogą wymagać: 
a) podłączenia z Internetem (co może spowodować naliczenie opłat przez dostawcę Internetu),
b) aktualną wersje flash (Marcomedia Flash), można ją pobrać ze strony WWW: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/ 
b) gromadzenia danych i aktualizowania, aktualizacji danych w danej aplikacji, programie lub systemie operacyjnym, 
Jeśli licencjobiorca wyłączy w ustawieniach produktu zgodę na takie działania może to spowodować wyłączenie funkcjonalności takiego oprogramowania.
c) jeśli w smartfonie, tablecie lub komputerze nie można otworzyć czyli zainstalować pliku w formacie apk to trzeba zezwolić możliwość instalowania aplikacji poza Play Store. 
Jak to zrobić: 
Trzeba wejść w: Ustawienia / Zabezpieczenia / Nieznane źródła i kliknąć na: Zezwól na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł. 

Wszystkie aplikacje autora są sprawdzone pod każdym kątem ich funkcjonalności oraz są sprawdzane zawsze programami antywirusowymi. Bezpieczeństwo instalowania jest zapewnione. Informacja o RODO:
Serwis jest serwisem (stroną WWW) dla wszystkich ją przeglądających, który jest prowadzony w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Administratora (autora strony WWW). W związku z powyższym rozporządzenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) nie ma zastosowania. Znajdują tutaj zastosowanie odpowiednie przepisy art. 2 ust. 2 w związku z motywem 18 RODO.2. Umowa.
Przedmiotem Umowy jest aplikacja, program, egzemplarz lub system operacyjny określony powyżej, który obejmuje oprogramowanie komputerowe i/lub związany z nim opcjonalny nośnik cd-rom. Poprzez instalację, użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy, nie ma on prawa do instalowania lub używania tej aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego. Niniejsza Umowa Licencyjna nie udziela użytkownikowi żadnych praw związanych ze znakami, logo, projektem itd.
Umowa udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania.
Definicje pojęć:
Umowa - niniejsza Umowa Licencji.
Producent - Autor: www.conexant.eu , email: info@conexant.eu , tel. kom.: +48 537275663
Licencjobiorca - osoba odbierająca oprogramowanie.

Umowa licencyjna oprogramowania. 
Ważne - przeczytać przed rozpoczęciem kopiowania, instalacji lub użytkowania. 
Nie należy używać ani ładować niniejszego oprogramowania i żadnych powiązanych z nim materiałów (określanych zbiorowo jako „Oprogramowanie") przed dokładnym zapoznaniem się z warunkami i postanowieniami zawartymi w dalszej części licencji. Załadowanie lub rozpoczęcie używania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy.
W przypadku nie zaakceptowania przedstawionych niżej warunków nie należy instalować ani wykorzystywać Oprogramowania.

Należy również zwrócić uwagę na następujące kwestie:
a) Autor wykonuje tylko oprogramowanie (oprogramowanie nazywane jako aplikacje, program, egzemplarz lub system operacyjny - produkt), które jest wykorzystywane na własny użytek. 
Autor umożliwia auto promocje (zdjęć, galerii, muzyki, klipów, wideoklipów, filmów, fotoreportaży i itp.) oraz nie jest obciążony umowami, pozwoleniami i licencjami autorskimi. 
Autor aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego może na prośbę usunąć zdjęcia i/lub z tej aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego z swojej strony WWW.
b) Określenie właściciela oprogramowania komputerowego określa się właściciela aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego i lub innych plików umieszczonych na strone autora (oprogramowania). 
Posiadacza oprogramowania (tej aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego) bez hasła nie uprawnia do jakichkolwiek praw z tytułu posiadania oprogramowania komputerowego.
c) Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym przypadku autor nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty (w tym choć bez ograniczenia straty zysków, nieplanowane przerwy w działalności lub utratę 
danych wynikające z wykorzystywania lub niemożliwości wykorzystania oprogramowania, nawet jeśli autor został poinformowany o możliwości takich szkód. 
Ustawodawstwa niektórych krajów zabraniają wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności z tytułu domniemanych gwarancji oraz za szkody wtórne lub uboczne, dlatego w niektórych przypadkach 
powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. W zależności od praw obowiązujących w poszczególnych krajach licencjobiorca może równierz posiadać inne uprawnienia. 3. Prawa autorskie.
Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do tej aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego (łącznie z wszelkimi obrazami, fotografiami, animacjami, rejestracjami wizyjnymi i dźwiękowymi, muzyką, tekstem), stanowią własność autora. Jakiekolwiek zdjęcia, pliki muzyczne (muzyka), wideoklipy i inne pliki wykorzystane w aplikacjach autora pochodzą z stron WWW które zezwalają na użycie ich i nawet do celów komercyjnych.
Autor aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego jest chroniony przez Prawo Autorskie oraz przez umowy międzynarodowe. 
Oprogramowanie w tym przypadku tej aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej, np. jak książkę.

Autor:
Kontakt z autorem: 
E-mail: info@conexant.eu 
Tel. kom.: +48 537275663
Strona WWW: www.conexant.eu 4. Licencja.
Program chroniony jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności 
intelektualnej. Program czyli w tym przypadku nazywana jako aplikacja, program, egzemplarz, produkt, system operacyjnego i lub jakiekolwiek inne pliki udostępnione na stronie autora jest licencjonowany. 
Treść tej licencji jest własnością autora i autor nie zezwala na kopiowanie, przetwarzanie bez jakiejkolwiek zgody licencji.

Licencja ESD oznacza, że nie wysyłamy fizycznych przesyłek z płytami DVD/CD, a grę lub program pobiera się z Internetu z oficjalnych źródeł.

Urządzenie – urządzenie, na które producent udziela licencjobiorcy licencji na używanie produktu a licencjobiorca instalując lub użytkując produkt wyraża zgodę na wszystkie warunki umowy. 
Produkt i jego kopie są własnością producenta ( autora ) a wszelkie prawa nie udzielone wprost w umowie pozostają prawami producenta. Licencjobiorca zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla auto reklamy produktu ( oprogramowania ) i strony autora oraz autoryzowanym użyciem, reklamą, dystrybucją i publikacją.


5. Udzielenie licencji.
Niniejsza Umowa Licencyjna przyznaje użytkownikowi prawo do zainstalowania, używania, wyświetlania i zainstalowania na jednym komputerze, smartfonie lub tablecie. 
Zastrzeżenie praw: wszystkie prawa, nie udzielone w sposób jawny są zastrzeżone przez autora.

Licencjobiorca może rozwiązać umowę w każdej chwili poprzez pełne usunięcie instalacji produktu. Autor może rozwiązać umowę z powodu istotnego naruszenia umowy przez licencjobiorcę. Zakończenie umowy nie skutkuje zwrotem kwoty zapłaconej za licencję (jeżeli taka istnieje). 
Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony producenta w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z umowy nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez producenta. 
Wszelkie spory dotyczące praw i obowiązków związanych z niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z prawem handlowym kraju, w którym zakupiono licencję z wyjątkiem praw autorskich, patentowych oraz ochrony znaków towarowych. Te zaś będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz odpowiednimi traktatami i konwencjami międzynarodowymi.
Umowa stanowi wyłączne i kompletne porozumienie pomiędzy stronami w sprawie, której dotyczy oraz zastępuje wszelkie poprzedzające ją umowy, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy stronami umowy 

Licencjobiorca ma prawo: 
a) zainstalować i użytkować produkt tylko do własnych potrzeb na wielu urządzeniach (smartfonie, tablecie, laptopie, komputerze stacjonarnym) o ile warunki zakupu licencji prezentowane bezpośrednio przez producenta w danym miejscu sprzedaży (np. AppStore) nie dopuszczają szerszego zakresu użycia (np. na większej liczbie urządzeń),
b) korzystać z produktu oraz jego ewentualnych aktualizacji przez czas zależny od typu wykupionej licencji (ta licencja daje pełną użyteczność moich aplikacji, programów, systemów operacyjnych i innych plików udostępnianych na mojej stronie www, których jestem autorem). 
c) w przypadku nabycia produktu wraz z urządzeniem (licencja OEM) licencjobiorca ma prawo używać produkt wyłącznie na tym urządzeniu i może przenieść prawa i obowiązki wynikające z licencji OEM tylko wraz z przeniesieniem własności urządzenia. 

Wszelkie inne użycia produktu są niedozwolone. 
W tym między innymi licencjobiorca nie ma prawa bez odrębnej zgody producenta: 
a) sprzedać, wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w części, prezentować publicznie ani umożliwiać dostęp do produktu osobom nieposiadającym licencji na użytkowanie produktu (oprogramowania). 
b) rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować oprogramowania zawartego w produkcie ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających (jeżeli taki istnieje). 
c) usuwać ani zmieniać oznaczeń producenta, ani znaków towarowych na produkcie, 
d) kopiować ani udostępniać w żaden sposób jakiejkolwiek części danych zawartych w produkcie, ani w postaci tekstowej, ani graficznych, 
e) używać produktu do celów nie powołanych i nie dozwolonych prawem w swoim państwie, 
f) kontrolować działania produktu przy pomocy zewnętrznych aplikacji (np. poprzez tzw. rozkodowywanie, szukanie kodu źródłowego i inne działania mające na celu zmiane oprogramowania autora).6. Definicje oprogramowania.
Definicje oprogramowanie oznacza całą zawartość plików, dysków, cd rom-ów oraz innych nośników, które są dostarczone wraz z niniejszą umową, włączając w to (ale nie ograniczając): (i) 
dane komputerowe lub oprogramowanie dostarczone przez autora aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego oraz cyfrowe obrazki, zdjęcia, rysunki, dźwięki oraz inne dzieła artystyczne 
(zasoby multimedialne), instrukcje drukowane lub w postaci elektronicznej (dokumentacja); oraz uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie, licencjonowane Użytkownikowi przez autora.7. Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie.
Po ściągnięciu z strony dozwolone jest rozpowszechnianie i zwielokrotnianie tej aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego za pomocą dowolnych mediów. 
Dozwolone jest rozpowszechnianie wszystkich moich aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego za pomocą internetu, mediów, radia, prasy, telewizji, telegazety oraz innych możliwych środków reklamy !8. Co jest zabronione.
Zabronione jest:
a) używanie aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego z inną licencją (nie autora) i modyfikowanie licencji dla potrzeb innych autorów,
b) umieszczanie na serwerze FTP (File Transfer Protocol) i stronie WWW, stronach, serwisach, portalach w nieporządanym miejscu,
c) udostępnianie moich aplikacji w tym przypadku programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego razem z hasłem/hasłami (jeśli takie są i są one płatne) i udostępnianie w całości na stronie WWW, serwerze, znajomym i itp.,
Zabronione jest także:
a) kopiowanie i nagrywanie na opcjonalne nośniki i rozdawanie ich bez praw autorskich i bez kontaktu do autora,
b) tworzenie zrzutów ekranu oraz klipów i umieszczanie na stronach bez zgody autora, 
c) modyfikowanie instalacji i lub aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego, 
d) dodawanie do niej jakiekolwiek pliki (bez zgody autora),
e) zwiększanie funkcjonalności oprogramowania, 
f) adaptować, 
g) tłumaczyć, 
h) odkodowywać, 
i) dekompilować,
j) dezasemblować,
k) pobieranie jakichkolwiek środków finansowych, dóbr materialnych bez zgody autora,
Zabronione jest także w jakikolwiek inny sposób starać się odkryć kod źródłowy oprogramowania, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Europejską Dyrektywę dotyczącą Prawnej Ochrony Oprogramowania z 14 maja 1991 roku.9. Ograniczenia.
Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja moich aplikacji czyli programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia 
działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia autora !10. Prawa użytkownika.
Użytkownik ma prawo do zainstalowania wielokrotnego aplikacji, programu, egzemplarza lub systemu operacyjnego na smartfonie, tablecie, telefonie, laptopie, komputerze, komputerze stacjonarnym. 
Użytkownik ma możliwość wykorzystania oprogramowania tylko na użytek własny klienta bez praw przenoszenia na osoby trzecie, pokrewne albo nawet w tym samym pomieszczeniu.11. Wymagania.
Wymagania sprzętowe:
Aplikacje autora działają na system Android minimum wersja 5.0 i wyższy,
Aplikacje autora (programy, gry, animacje, prezentacje, prezentacje flash, wygaszacze ekranu i inne) działają na system wyższy niż Windows 7,
Aplikacje, programy, systemy operacyjne działają na system Linux,
Oficjalnie nie stwierdzono przeciwwskazań i problemów w instalacji i użytkowaniu na wersjach i systemach niższych niż polecane. 12. Informacja.
Czy wiesz że:
a) oprogramowanie autora jest w wersji pełnej i to komercyjnej,
b) możesz cieszyć się jedyną wersją pełną,
c) możesz odwiedzić stronę internetową autora tego oprogramowania aby pobrać więcej tego typu podobnych aplikacji,
d) każda aplikacja, program, gra, wygaszacz ekranu i lub jakiekolwiek inne pliki lub systemy operacyjne wykonane przez autora to Produkt Polski. Wyprodukowano i zrobiono w Polsce.13. Rejestracja.
Jako właściciel, użytkownik tego oprogramowania czyli zarejestrowany użytkownik:
a) motywujesz autora do dalszych prac nad nowszymi i ulepszonymi wersjami, modyfikacjami, poprawkami i aktualizacjami oprogramowania;
b) możesz używać oprogramowania autora do komercyjnych zastosowań (na przykład w firmie tylko po rejestracji oprogramowania);
c) otrzymujesz możliwość umieszczania informacji autentyczności, nie powtarzalności oprogramowania i auto promocji w internecie, prasie, telewizji oraz promowania i proponowania zakupienia oprogramowania przez swoich znajomych,
d) masz prawo dostępu do pomocy technicznej poprzez e-mail podany na stronie WWW. 

Jak zarejestrować oprogramowanie autora ? 
Wystarczy wpłacić dowolną kwote na numer konta podany na stronie: www.conexant.eu/rejestracja.htm lub zrobić przelew z Polski:
Numer konta do wpłat przelewem w walucie PLN (Polski Złoty):ING BANK SLASKI
92 1050 1403 1000 0023 0908 0949
SWIFT: INGBPLPW


lub zrobić przelew z zagranicy:
Numer konta do wpłat przelewem w walucie PLN (Polski Złoty):

ING BANK SLASKI
PL92 1050 1403 1000 0023 0908 0949
SWIFT: INGBPLPW

 

 

 14. Autor oprogramowania jest nazywany tutaj producentem lub autorem aplikacji, produktu, oprogramowania.
Jako producent i lub autor oprogramowania (produktu) rozumiane jest że jest twórcą takich aplikacji jak: aplikacja na system Android, Aplikacja na system Windows, system operacyjny i innych aplikacji, które są wystawione, pokazane na swojej stronie WWW ( na stronie autora ). 
Autor umożliwia, zachęca i daje możliwość jak największego pobierania swojego oprogramowania i jego instalowania na smartfony, tablety, laptopy oraz komputery stacjonarne oraz zachęca do jak największego propagowania jego oprogramowania i reklamowania jego strony WWW oraz pozwala rozpowszechniać wszystkie i całe swoje oprogramowanie dostępne na swojej stronie WWW za pomocą wszelkich i możliwych i ogólnodostępnych środków reklamy, mediów, stron społecznościowych, portali internetowych, vortali, serwisów www, serwisów informacyjnych, serwisów o charakterze propagujących nowe systemy operacyjne takie jak ANDROID, WINDOWS, LINUX, radio, telewizja, telegazeta i innych formach reklamy !!!

Autor ( producent ) dołożył wszelkich starań, by dostarczyć produkt aktualny oraz zapewnić jego bezawaryjne działanie. Niemniej jednak producent czyli autor aplikacji, programów, 
systemów operacyjnych i innych plików udostępnionych na swojej stronie WWW przekazuje prawa licencjobiorcy i licencjobiorca akceptuje fakt, że produkt ( oprogramowanie autora ) może zawierać pewną liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. Dlatego też autor nie zachęca do polegania wyłącznie na danych i funkcjach zawartych w oprogramowaniu ale zachęca do jego aktualizowania. 
Produkt dostarczony jest na zasadzie "taki jaki jest", bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, włącznie z, ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych 
celów. Dane zawarte w produkcie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia lub czasami aktualizowane. 
Wszelkie pliki na przykład zdjęcia użyte na stronie www i lub w oprogramowaniu jest własnością autora lub zostały na stronie www udostępnione do użytku publicznego i oraz można je używać ( te zdjęcia, pliki muzyczne ) w celach komercyjnych. 
Oprogramowanie autora jest testowane na wielu platformach pod każdym względem ! Dotyczy to jego instalacji, użytkowania, ustawień, zmian w ustawieniach, możliwych aktualizacjach ( jeżeli są dostępne ) użytkowaniu oraz jest sprawdzane pod względem wirusów, trojanów i lub innych robaków internetowych. Oprogramowanie jest wystawione na stronie autora w dobrej formie ( jak nowe i sprawne ) !!! 
Jeżeli oprogramowanie jest na system Android to jest sprawdzany i testowany na wielu smartfonach, tabletach, laptopach oraz komputerach. Tak samo jest z aplikacjami na inną platformę na przykład Windows lub Linux. 
Aplikacje autora na system Android są od wersji 5.00 wzwyż a aplikacje na Windows są na system Windows minimum Windows 7. Na innych, niższych wersjach i systemu też mogą działać, funkcjonować. 
Autor oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, bezpośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania produktu przez licencjobiorcę nawet jeśli producent zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód. Autor (producent) oprogramowania udostępnianego na stronie WWW nie odpowiada za jakiekolwiek straty, błędy, problemy, wirusy, trojany, szkody i inne błędy i problemy związane z używaniem wyżej wymienionych aplikacji (oprogramowania). 
Autor udostępnia swoje oprogramowanie na swojej stronie WWW w dobrej jakości ( jak nowe ) !!!Jak zarejestrować oprogramowanie autora ? 
Wystarczy wpłacić dowolną kwote na numer konta podany na stronie: www.conexant.eu/rejestracja.htm lub zrobić przelew z Polski:
Numer konta do wpłat przelewem w walucie PLN (Polski Złoty):

ING BANK SLASKI
92 1050 1403 1000 0023 0908 0949
SWIFT: INGBPLPW


lub zrobić przelew z zagranicy:
Numer konta do wpłat przelewem w walucie PLN (Polski Złoty):

ING BANK SLASKI
PL92 1050 1403 1000 0023 0908 0949
SWIFT: INGBPLPW

Autor:
Kontakt z autorem: 
E-mail: info@conexant.eu 
Tel. kom.: +48 537275663
Strona WWW: www.conexant.eu

========================================
========================================
========================================

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pierwsza strona / Oferta / Ogłoszenia / Katalog stron WWW / Linki
Dodaj ogłoszenie / Kupie / Sprzedam / Zamienie / Przyjme / Pożycze / Inne
Aplikacje na ANDROID / Aplikacje na WINDOWS / Systemy operacyjne / Wideoklipy
FAQ / Licencja / Rejestracja / Kontakt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Kontakt: Conexant: www.conexant.eu / Email: info@conexant.eu / Tel. kom.: +48 537275663

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~